English

سیدجعفر سجادی

عالم، ادیب و مترجم

زادروز: 9 اسفند 1303

زادگاه: اصفهان

وفات:  29 دی 1392

محل دفن:  تهران

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به پاس سال‌ها خدمات علمی و فرهنگی وی، طی برگزاری مراسم بزرگداشتی در 9 اسفند 1378 ایشان را به عنوان یکی از مفاخر ایران زمین معرفی کرد